Polityka prywatności
Regulamin korzystania z zasobów www.bialaforma.pl

Nagłówek 1

25 maja 2018 roku weszło w życie prawo o nazwie Regulacja o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie RODO). RODO pomoże chronić prywatność i sposób przechowywania danych osobowych. Zabezpieczam Wasze dane takie jak np.: adres, email, numer telefonu czy informacje dotyczące sesji zdjęciowej. W każdej chwili macie prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia. Korzystanie ze strony, przeglądanie treści na niej umieszczonych nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Dane osobowe potrzebne są jedynie w przypadku chęci kontaktu ze mną za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu email umieszczonego na stronie w celu uzyskania oferty współpracy
– w tym przypadku podanie danych jest niezbędne.

 

Szanuję Twoje prawo do prywatności i dbam o bezpieczeństwo Twoich danych. Administratorem danych jest Biała Forma, bialaforma@gmail.com. Ochrona i przetwarzanie Twoich danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Strona www.bialaforma.pl umożliwia odwiedzającym zapoznanie się z moją twórczością fotograficzną w zakresie organizacji i obsługi fotograficznej ceremonii zaślubin. Udostępniony jest także formularz kontaktowy, poprzez który możesz się ze mną skontaktować.

2. Ty, jako użytkownik, możesz korzystać z zasobów www.bialaforma.pl oraz nawiązać kontakt przez formularz kontaktowy celem uzyskania spersonalizowanej informacji.

3. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego możesz podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do spersonalizowanego kontaktu i odpowiedzi na zapytanie.  

4.Przetwarzam Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do kontaktu z Tobą.

5. Domena www.bialaforma.pl funkcjonuje na serwerze Wix.com oraz wykorzystuje udostępnione przez Wix.com usługi zgodnie z zasadami Polityki Prywatności Wix.com. Korzystając z zasobów www.bialaforma.pl, akceptujesz też zasady polityki prywatności Wix.com. Masz także możliwość korzystania z mediów społecznościowych (tj. Facebook, Instagram) poprzez dzielenie się treściami z innymi użytkownikami. Wszelkie dane osobowe lub inne informacje wprowadzane do mediów społecznościowych mogą być odczytywane, zbierane oraz wykorzystywane przez innych użytkowników danego medium, których nie jestem w stanie kontrolować. Wobec tego nie ponoszę odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie czy przywłaszczenie danych osobowych lub innych informacji wprowadzonych przez Ciebie do mediów społecznościowych. Poprzez połączenie do portali społecznościowych  akceptujesz określone przez nie zasady polityki prywatności i ich regulaminy.

6. Nie udostępniam danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

7. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przeze mnie albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracuję.

8. Możesz nie mieć dostępu do wszystkich treści na www.bialaforma.pl. Zastrzegam sobie prawo do ograniczenia wybranym Klientom dostępu do części  prezentowanych treści, zabezpieczając dane treści hasłem dostępu.

9. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

11. Dane osobowe niedoszłych klientów (osób, które poprosiły o ofertę, ale współpraca nie została finalnie nawiązana ze mną) będą przechowywane przed okres 1 roku od daty wysłania zapytania. Dane osobowe klientów, z którymi została nawiązana współpraca będą przechowywane rzez 5 lat.

12. Przed rozpoczęciem korzystania z zasobów www.bialaforma.pl, w szczególności w zakresie kontaktu poprzez udostępniony formularz kontaktowy, jesteś zobowiązana(y) zapoznać się z treścią Regulaminu. Decydując się na powyższe, jednocześnie oświadczasz i potwierdzasz, że zapoznałaś(eś) się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptujesz jego postanowienia i zobowiązujesz się do ich przestrzegania.

13. Zobowiązujesz się do korzystania z zasobów www.bialaforma.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:

a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);

b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;

c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;

d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

e) nierozpowszechniania treści pornograficznych;

f) nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa.

14. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie na www.bialaforma.pl materiałów, o których mowa w powyżej. 

15. Jest świadomy zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu, przejęć haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód.

16. Ja dołożę należytej staranności, aby korzystanie z www.bialaforma.pl odbywało się zgodnie z Regulaminem, jednocześnie musisz mieć świadomość, iż mogą wystąpić problemy z dostępem do Usług, w szczególności spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy niezgodności sieci.

PLIKI COOKIES

1. Witryna www.bialaforma.pl może wykorzystywać pliki "cookies". Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.  Pliki "cookies" pozwalają rozpoznać użytkowników witryny i  ułatwić z niej korzystanie. Ustawione już pliki "cookies" mogą zostać usunięte w dowolnym momencie, za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Monitorowania informacji o użytkownikach mogę dokonywać korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Na www.bialaforma.pl znajdują się materiały stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Materiały na stronie www.bialaforma.pl podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).

3. Prawa do utworów udostępnionych na www.bialaforma.pl przysługują wyłącznie autorowi materiałów.

4. Zobowiązujesz się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich. Jesteś i w odpowiedzialny za ewentualne naruszenie tych praw lub dóbr oraz odpowiadasz za szkody z tego tytułu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania z zasobów www.bialaforma.pl jest prawo polskie.

2. Zastrzegam sobie, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Portalu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa lub zmian w powszechnie stosowanych technologiach informatycznych.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

4. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z www.bialaforma.pl i Polityką Prywatności proszę kierować na adres: bialaforma@gmail.com lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

nowe logoa_nazwa2_beztla copy copy2_TYLK